Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong CAND

13/11/2019
Chiều 13/11/2019, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong Công an nhân dân (CAND) chủ trì họp Ban Chỉ đạo.

Cuộc họp với sự có mặt các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án quy hoạch do Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày, để hoàn thiện, bổ sung nội dung dự thảo trước khi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cho ý kiến.

Mục tiêu của Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong CAND được xây dựng đảm bảo các tiêu chí: tuân thủ đầy đủ mục tiêu, giải pháp theo quy định tại Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ và các quy hoạch chuyên ngành từng giai đoạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giảm đầu mối gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, đồng bộ, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất giữa các lĩnh vực; giảm dần biên chế Công an theo hướng chỉ bố trí nhân sự chủ chốt; tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập, có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý; từng bước giảm, tiến tới xoá bỏ bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực có điều kiện xã hội hoá cao.

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì và phát biểu họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong CAND. 


Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo nêu rõ: Các đơn vị sự nghiệp công lập CAND đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sau đó tận dụng cơ sở vật chất hiện có để tăng thu, giảm chi từ ngân sách nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Về phương án quy hoạch mạng lưới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND, dự thảo Đề án đưa ra 02 phương án để lấy ý kiến đó là: Sắp xếp theo quy định hiện hành về tổ chức bộ máy và quy hoạch chuyên ngành và sắp xếp theo tính chất, đặc điểm của nhóm đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, nhóm thứ nhất gồm các đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp công thiết yếu, phục vụ nhiệm vụ chính trị, hỗ trợ công tác, chiến đấu, hoạt động có thu hạn chế, không đáng kể, bao gồm: báo, tạp chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình CAND; công nghệ thông tin, tin học nghiệp vụ và một số đơn vị có lĩnh vực hoạt động đặc thù khác.

Các đơn vị này được sắp xếp theo hướng duy trì (thực hiện rà soát tổng thể và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị để có định hướng tiếp tục duy trì theo chủ trương chung của Bộ Công an), đồng thời tinh giảm đầu mối (theo quy hoạch ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, thực hiện lộ trình tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm theo đúng tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW.

Nhóm thứ hai gồm các đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp công thiết yếu, chuyên biệt, cần thiết khách quan trong tổng thể công tác Công an, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, hỗ trợ công tác, chiến đấu, vừa tổ chức hoạt động có thu như: y tế, nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng. Các đơn vị này thực hiện lộ trình tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, tiến tới tự chủ toàn bộ chi thường xuyên…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã  trao đổi, đóng góp ý kiến, bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo Đề án.

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong CAND.


Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, sau cuộc họp này, các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương có văn bản đóng góp ý kiến chính thức gửi Ban Chỉ đạo, Thường trực là Cục Công nghiệp an ninh để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cho ý kiến trước khi gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

 

Cao Hùng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website