Giới thiệu văn bản mới

Ngày 18/3/2005, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Trong đó, Điều 7 của Nghị định có quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng, nội dung như sau:
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học.
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất, miễn học phí đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân nhân.
Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng một số Nghị định có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; trong đó có 03 Nghị định:
Ngày 13/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.