Bộ Công an đăng tải 02 Luật được Quốc hội thông qua

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 02 Luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Cư trú và Luật Thỏa thuận quốc tế.

 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải 02 Luật nêu trên cùng 02 tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 02 Luật (được đính kèm dưới đây) gửi tới bạn đọc.

Văn bản liên quan:
Ban Biên tập