Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng; Dự thảo gồm 4 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định và ban hành kèm theo các loại biểu mẫu, sổ sách để sử dụng trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. 

Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Toàn văn dự thảo Thông tư và các biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

 

Văn bản liên quan:
Phú Lộc