Nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính năm 2015

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, trừ các quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, pháp nhân là người đại diện, người giám hộ, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân có liên quan đến quy định của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Luật gồm 23 chương, có 372 điều, trong đó bổ sung mới 110 điều, sửa đổi, bổ sung 175 điều, giữ nguyên 87 điều. Đây là một trong những luật quan trọng thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết số 49-NQ/TW về hoạt động tố tụng  theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, nhằm xây dựng nền tư pháp vững mạnh, trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ quyền công lý, quyền con người; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động xét xử./.

Ban Biên tập