Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Ngày 04/12/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD); Dự thảo gồm 03 chương 13 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Áp dụng đối với: cán bộ làm công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD; Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

 

Nổi bật, dự thảo quy định rõ nguyên tắc thực hiện trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD phải tuân thủ quy định của Luật CCCD, quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, bảo đảm khách quan, nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, cán bộ làm công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc hướng dẫn, trả lời công dân hoặc các đề xuất của mình.

 

Tại Chương II, dự thảo quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, trong đó quy định khi công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân có trong Phiếu thu nhận thông tin CCCD trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD với thông tin trên các giấy tờ của công dân xuất trình. Thông tin công dân trong phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD được lấy từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

Trường hợp thông tin trùng khớp thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp thông tin không trùng khớp thì đề nghị công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thông tin của công dân. Nếu thấy đủ căn cứ chứng minh các giấy tờ công dân xuất trình là hợp lệ thì chỉnh sửa thông tin công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD và thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

 

Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ hợp lệ về những thông tin trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD. Nếu thấy đủ căn cứ thì nhập thông tin công dân và thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân