Hỏi đáp trực tuyến

Chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ từ năm 2022 khi xét chuyển chuyên nghiệp sẽ căn cứ theo quy định tại Thông tư số 64/2023/TT-BCA

Người gửi: Lê Quang Tuấn

Thông tư số 64/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân áp dụng từ khi nào? Bộ Công an cho tôi hỏi, quy định trên áp dụng đối với chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ từ năm nào?

Ngày hỏi: 07/03/2024 Lượt xem: 2333

Câu trả lời

Ngày 15/11/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 64/2023/TT-BCA quy định xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân; trong đó, tại khoản 1 Điều 15 quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2023. Theo đó, Thông tư số 64/2023/TT-BCA bắt đầu được áp dụng đối với chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ từ năm 2022.

Người trả lời: Bộ Công an