Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Phú Thọ

Hiện nay, chế độ tiền lương, biên chế đối với lực lượng Công an xã còn thấp, chỉ duy nhất đồng chí Trưởng Công an xã nằm trong biên chế cấp xã, trong khi thực tế công việc đối với Công an xã ngày càng lớn và phức tạp. Nhằm kiện toàn đội ngũ Công an nhân dân từ cấp Trung ương đến địa phương, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung chức danh Trưởng Công an xã vào hệ thống chức vụ cơ bản của Luật Công an nhân dân, quy định chế độ chính sách đối với Phó trưởng Công an xã và lực lượng Công an viên.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 128797

Câu trả lời

- Về đề nghị bổ sung chức danh Trưởng Công an xã vào hệ thống chức vụ cơ bản của Luật Công an nhân dân

Khoản 1, Điều 3 Pháp lệnh Công an xã quy định: “Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã”.

Theo Luật Cán bộ công chức thì Trưởng Công an xã thuộc các chức danh công chức cấp xã (không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp).

Khoản 4, Điều 10 Pháp lệnh Công an xã có quy định: “Trong trường hợp cần thiết, do yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Giám đốc Công an cấp tỉnh sau khi trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã” và trên thực tế Công an 21 tỉnh, thành phố đã bố trí 582 sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 398 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Về chế độ chính sách đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân các cấp rất quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xã nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên được quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 73/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, như sau:

 + Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

+ Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

+ Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng; khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ phục vụ có thời hạn cho Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ như đối với công chức cấp xã.

+ Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cơ quan đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

+ Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị ốm đau trong thời gian công tác được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương, mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

+ Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, trên đường đi về hoặc khi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền thì được hưởng các chế độ, chính sách tùy theo mức độ khác nhau.

+ Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Như vậy, căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương thực hiện chi trả phụ cấp cho lực lư¬ợng Công an xã khác nhau, Tuy nhiên, chế độ, chính sách và phụ cấp đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên còn thấp trong khi thực tế công việc đối với Công an xã ngày càng lớn và phức tạp. Ngày 10/5/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 91-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn khó khăn. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương đang tổ chức xây dựng Đề án, theo đó dự kiến sẽ đưa việc thí điểm bố trí Phó trưởng Công an xã là công chức cấp xã. Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã cho phù hợp hơn.
 

Người trả lời: Bộ Công an