Hỏi đáp trực tuyến

Về trang phục cho đội ngũ Công an viên

Người gửi: Cử tri tỉnh Khánh Hòa

Về trang phục cho đội ngũ Công an viên: Theo quy định tại Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ: “Quần áo thu đông và áo ấm được trang bị cho các địa phương từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên; các địa phương còn lại được trang bị quần, áo xuân hè”. Theo cử tri, quy định như trên là chưa hợp lý, đề nghị Chính phủ, Bộ Công an xem xét, điều chỉnh.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 8063

Câu trả lời

    Tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định “Quần, áo thu đông và áo ấm được trang bị cho các địa phương từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc và 5 tỉnh Tây Nguyên; các địa phương còn lại được trang bị quần, áo xuân hè”. Quy định này dựa trên cơ sở đặc điểm khí hậu từng vùng, miền và điều kiện công tác thực tiễn của địa phương.
    Tại điểm a và b, khoản 3, Điều 8, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định cụ thể về công tác đảm bảo kinh phí cho Công an xã, trong đó có quy định về trang phục; theo đó, giao Bộ Công an quy định thống nhất mẫu trang phục cho các địa phương trong toàn quốc; việc sản xuất, cấp phát trang phục cho Công an xã do Công an các đơn vị, địa phương tự tổ chức thực hiện trên cơ sở kinh phí được địa phương phân bổ.
    Qua ý kiến cử tri kiến nghị cần trang bị quần áo thu đông cho lực lượng Công an xã đối với các tỉnh không nằm trong quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, trước mắt căn cứ vào điều kiện cụ thể cần thiết phải sử dụng quần áo thu đông thì Công an tỉnh xin ý kiến Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh duyệt cấp phát cho địa phương mình. Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Công an xã, các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp ý kiến đề xuất của các đơn vị để nghiên cứu chỉnh lý cho phù hợp.

 

Người trả lời: Bộ Công an