Chính phủ ban hành Nghị định áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

15/05/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Đề xuất quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân

04/05/2023

Theo nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 5 có quy định về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 04/2023

30/04/2023

Ban hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy chữa cháy; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an được ban hành và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 4/2023.

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân

25/04/2023

Nhằm đáp ứng mô hình y tế đặc thù của Công an nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn y tế đối với cán bộ, chiến sĩ, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân gồm 08 Điều và 07 Phụ lục chi tiết hóa tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

19/04/2023

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân để bảo đảm tính riêng tư cho công dân

19/04/2023

Với 7 chương, 46 điều, trong đó đã sửa 39 điều trong Luật Căn cước công dân năm 2014, bổ sung mới 7 điều, dự án Luật Căn cước dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú

17/04/2023

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy chữa cháy

14/04/2023

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

14/04/2023

Để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú

06/04/2023

Nhằm đổi mới phương thức quản lý cư trú nói riêng và quản lý dân cư nói chung trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện cho đăng ký, quản lý cư trú, quản lý dân cư phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tìm kiếm