Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong CAND năm 2018

05/04/2018

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật đã được thành lập, sử dụng có hiệu quả ở Công an các đơn vị, địa phương, phục vụ hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Dự thảo Thông tư về các biểu mẫu để sử dụng xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

30/03/2018

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 70 biểu mẫu.

Dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong CAND

15/03/2018

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân; dự thảo gồm 5 chương 36 điều.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

07/03/2018

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Nghị định gồm 9 điều.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định việc thực hiện xã hội hóa y tế trong CAND

01/03/2018

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BCA ngày 30/3/2011 của Bộ Công an quy định việc thực hiện xã hội hoá y tế trong Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 4 điều.

Bộ Công an – Bộ Xây dựng: Ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

01/03/2018

Ngày 13/02/2018, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; Quy chế gồm 3 chương 11 điều.

Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

28/02/2018

Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ; Nghị định gồm 4 chương 20 điều.

Công bố 06 luật liên quan đến CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua

13/02/2018

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 06 luật, trong đó có những luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong CAND

13/02/2018

Mới đây, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 3 chương 15 điều.

Công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung trong CAND năm 2017

23/01/2018

Để đảm bảo công khai kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) năm 2017 đúng quy định theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung trong CAND năm 2017 (đính kèm dưới đây).

Tìm kiếm