Khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật

10/02/2023
Tại Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2023, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết được Chính phủ trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, cụ thể hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với các cam kết quốc tế; bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng như xử lý các vấn đề mới phát sinh, tạo cơ sở pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ quyền con người, quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Chính phủ yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật.
Chính phủ yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật.

 

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; có giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc không bảo đảm chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về các dự án luật: Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở: Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội về việc hoàn thiện hồ sơ các dự án Luật này. Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội để thống nhất về quy trình, thủ tục trình bổ sung các dự án luật nêu trên vào Chương trình.

Đối với Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi): Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Chương trình.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ cho ý kiến, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại 01 kỳ họp (Kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023).

Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ, Chính phủ đánh giá cao Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ theo đúng quy định nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ.

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Công an về mục tiêu và nội dung 04 chính sách, trong đó lưu ý cần thống nhất về tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ, các biện pháp cảnh vệ khả thi, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế (Chính sách 2); tăng cường trang thiết bị hiện đại, có chế độ chính sách hợp lý để thực hiện các biện pháp cảnh vệ chủ động, hiệu quả trong tình hình mới (Chính sách 3); tăng cường quyền hạn của lực lượng cảnh vệ để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này, làm rõ nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ thực hiện ở địa phương để quy định phù hợp, bảo đảm không phát sinh tổ chức bộ máy mới, không làm tăng biên chế trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng (Chính sách 4). Trong quá trình xây dựng Luật, cần tăng cường tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức có liên quan, chú trọng truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận trước, trong và sau khi ban hành chính sách.

Bộ Công an khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại một kỳ họp (Kỳ họp 6, tháng 10 năm 2023).

 

Hải Nam - Vũ Phương Nhi