Hỏi đáp trực tuyến

Bố mẹ có nhà ở Hà Nội, nhưng đăng ký thường trú tại địa phương khác, con có được đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà ở Hà Nội đó không?

Người gửi: Phạm Thanh Hải

Tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bố mẹ tôi đang sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác nhưng có nhà ở Hà Nội. Hiện nay, tôi có nhu cầu đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ nhà của bố mẹ tại Hà Nội và đã được bố mẹ tôi đồng ý. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được đăng ký hộ khẩu thường trú, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 không? 

Ngày hỏi: 23/08/2022 Lượt xem: 8411

Câu trả lời

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 thì công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
 
a) Được chủ sở  hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; 
 
b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 0,8m2 sàn/người.
 
Căn cứ theo quy định trên, do bố mẹ bạn Hải là chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp (nơi bạn dự kiến đăng ký thường trú) đang sống và đăng ký thường trú tại địa phương khác, nếu địa chỉ bạn dự kiến đăng ký thường trú chưa xác lập hộ gia đình thì bạn Hải đủ điều kiện đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà của bố mẹ tại Hà Nội mà không cần điều kiện “được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020.
Người trả lời: Bộ Công an