Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh An Giang

Để khuyến khích và bảo vệ tính mạng khi làm nhiệm vụ cho Công an viên, đề nghị Bộ Công an có chế độ, chính sách và trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ cho Công an viên cấp xã.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 59809

Câu trả lời

- Về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an viên cấp xã

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân các cấp rất quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xã nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an viên cấp xã được quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, như sau:

 + Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

+ Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

+ Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng; khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ phục vụ có thời hạn cho Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ như đối với công chức cấp xã.

+ Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cơ quan đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

+ Công an viên bị ốm đau trong thời gian công tác được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương, mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

+ Công an viên bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, trong khi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ hoặc trên đường đi làm nhiệm vụ, trên đường đi, về nơi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền thì được hưởng các chế độ, chính sách tùy theo mức độ khác nhau.

+ Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Như vậy, căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương thực hiện chi trả phụ cấp cho lực lư¬ợng Công an xã khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung chế độ, chính sách và phụ cấp đối với Công an viên còn thấp, trong khi thực tế công việc đối với Công an xã ngày càng lớn và phức tạp. Ngày 10/5/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 91-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn khó khăn. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương đang tổ chức xây dựng Đề án, trong đó có một số quy định liên quan đến lực lượng Công an xã. Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã phù hợp hơn.

- Về trang bị cho lực lượng Công an viên

Khoản 2, Điều 15 và Điều 16 Pháp lệnh Công an xã quy định: Công an xã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, sổ sách và trang thiết bị, phương tiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được trang bị, sử dụng trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận Công an xã theo quy định của Chính phủ. Khoản 1, Điều 15 Thông t¬ư số 12/2010/TT-BCA, ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã quy định: Tùy đặc điểm tình hình của từng xã, Công an xã đ¬ược trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ bao gồm (súng trường, súng tiểu liên, roi cao su, roi điện, dùi cui các loại); Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự của địa phư¬ơng, lập báo cáo đề xuất trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an xã gửi về Bộ Công an để có kế hoạch trang bị cho phù hợp. Điều 16 Thông t¬ư số 12/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định: Công an xã được trang bị hồ sơ, tủ đựng hồ sơ, bàn, ghế, sổ sách và các trang thiết bị, phương tiện cần thiết để làm việc; trên cơ sở đề xuất của Trưởng Công an xã, Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp trên kế hoạch mua sắm, trang bị phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở. Điểm a và b, Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định Bộ Công an có nhiệm vụ: “Sản xuất, mua sắm, sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, mẫu trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận Công an xã”; địa phương có nhiệm vụ: “Mua sắm trang phục, phù hiệu và in, cấp Giấy chứng nhận Công an xã theo mẫu quy định của Bộ Công an”.

Như vậy, việc trang bị cho lực lượng Công an xã đã được quy định rất cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về Công an xã. Cử tri cần kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để được giải quyết.
 

Người trả lời: Bộ Công an