Hỏi đáp trực tuyến

Liên quan việc triển khai Pháp lệnh Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Quảng Nam

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Công an xã để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng luật, Pháp lệnh “chờ” văn bản hướng dẫn quá lâu như hiện nay.

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 6631

Câu trả lời

Để triển khai Pháp lệnh Công an xã, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản: Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.
Trên cơ sở đó, Bộ Công an ban hành các văn bản: Kế hoạch số 17/KH-BCA(V19) ngày 23/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã trong Công an nhân dân; Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định về việc bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhận các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; Thông tư số 32/2009/TT-BCA(V19) ngày 28/5/2009 của Bộ Công an quy định về chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã; Kế hoạch số 55/KH-BCA-V28 ngày 27/4/2010 của Bộ Công an về biên soạn tài liệu bồi dưỡng huấn luyện Công an xã…

Người trả lời: Bộ Công an