Hỏi đáp trực tuyến

Về hướng dẫn thực hiện QĐ 91/2009/QĐ-TTg

Người gửi: Cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Cạn

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân và Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định viên Tư pháp để thực hiện.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 15277

Câu trả lời

     - Ngày 23/6/2010, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Tài Chính ban hành Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BCA-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân. Ngày 01/7/2010, Bộ Công an ban hành Công văn số 4556/X11-X33 hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2010/TTLT-BNV-BTC.
     - Ngày 04/5/2010, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Ngày 21/6/2010, Bộ Công an ban hành Công văn số 1543/BCA-V22 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV.

Người trả lời: Bộ Công an