Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 04/2023

30/04/2023
Ban hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy chữa cháy; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an được ban hành và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 4/2023.

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 05 năm 2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư liên tịch quy định đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc phối hợp, thực hiện trao đổi thông tin trong hoạt động tiến hành tố tụng đối với hành vi phạm tội rửa tiền, hành vi phạm tội tài trợ khủng bố phải tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đang có hiệu lực thi hành và quy định của Thông tư này.


Thông tư liên tịch quy định cũng những hành vi bị nghiêm cấm gồm: Thu thập, tiết lộ trái phép thông tin về tình hình, kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng để thu thập, cung cấp trái phép thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Sử dụng thông tin cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố vào mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố…(xem thêm)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú

Nhằm đổi mới phương thức quản lý cư trú nói riêng và quản lý dân cư nói chung trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện cho đăng ký, quản lý cư trú, quản lý dân cư phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Cán cộ Công an hướng dẫn đăng ký cư trú cho người dân trên thiết bị điện tử.
Cán cộ Công an hướng dẫn đăng ký cư trú cho người dân trên thiết bị điện tử.

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 04 Điều. Đáng chú ý, sửa đổi, bổ sung Điều 3, Thông tư số 55, cụ thể: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử...

Bổ sung quy định về việc đăng ký tạm trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua cổng dịch vụ công; Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử… (xem thêm)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy chữa cháy

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy.
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy.


Theo đó, Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy …Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ…

Dự thảo Nghị định tập trung vào sửa đổi việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg và chỉ sửa đổi, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ một số văn bản do Chính phủ ban hành không còn được được áp dụng trên thực tế trong các thủ tục hành chính theo Đề án số 06 của Chính phủ; dự thảo Nghị định không quy định chính sách mới hay sửa đổi, bổ sung chính sách hiện có trong Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ, do vậy không làm phát sinh nguồn nhân lực và tài chính trong triển khai, thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành...(xem thêm)

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (viết gọn là Luật số 49); tập trung vào 02 nhóm nội dung: Nhóm nội dung để cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử; Nhóm nội dung sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật... 

Dự thảo Luật đã sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật số 49 để bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất nhập cảnh; sửa đổi khoản 11 Điều 8 để bổ sung quy định người giữ các chức vụ từ Phó Tùy viên Quốc phòng trở lên tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, phái đoàn thường trực Việt Nam tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thuộc trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao…

Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông.
Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông.


Tại Điều 2 của dự thảo Luật sửa đổi 08 điều, khoản của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) (viết gọn là Luật số 47), tập trung vào 02 nhóm nội dung: Nhóm nội dung sửa đổi các quy định của Luật số 47 để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam;  Nhóm nội dung sửa đổi để quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội... 

Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Luật số 47 để bổ sung trách nhiệm của Cơ sở lưu trú; sửa đổi khoản 2 Điều 44 Luật số 47 để bổ sung nghĩa vụ của người nước ngoài trong việc xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định; sửa đổi tên Chương VII Luật số 47 và bổ sung một Điều quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam…(xem thêm)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Một buổi diễn tập của lực lượng Cảnh vệ.
Một buổi diễn tập của lực lượng Cảnh vệ.

 
Theo đó, dự thảo Luật gồm 02 Điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Cảnh vệ năm 2017 để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Luật Cảnh vệ, trong đó bổ sung đối tượng cảnh vệ là các cá nhân giữ các chức vụ: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng; sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng, cụ thể quy định: "Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tổ chức...(xem thêm)

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân

Nhằm đáp ứng mô hình y tế đặc thù của Công an nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn y tế đối với cán bộ, chiến sĩ, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân gồm 08 Điều và 07 Phụ lục chi tiết hóa tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về danh mục, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân, nguyên tắc và nguồn kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức này. Không điều chỉnh đối với các trang thiết bị như: Máy móc, thiết bị thuộc tài sản phục vụ công tác quản lý trong Công an nhân dân; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; thiết bị thông tin liên lạc; hệ thống thiết bị điện (hệ thống điều hòa trung tâm; hệ thống quạt thông gió cho cả tòa nhà; hệ thống đèn thắp sáng); máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy…

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định trường hợp trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở trong Công an nhân dân đã được trang bị vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này thì đơn vị được giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hình thức xử lý theo quy định tại Mục V, Chương II Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; trừ trường hợp được trang bị để thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến đã được phê duyệt triển khai…(xem thêm) 
 

Ban Biên tập
Các bài viết khác
Tìm kiếm