Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trong Công an nhân dân

12/04/2024
Lượt xem: 944
Thực hiện Quyết định số 1764/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, Bộ Công an ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trong Công an nhân dân.
1. Mục tiêu của Chương trình: 
 
Quán triệt đến cấp ủy, Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lương, phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của lãnh đạo Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
2. Yêu cầu:
 
a) Bám sát yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Công an ban hành theo Quyết định số 10710/QĐ-BCA ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 335/KH-BCA-H01 ngày 27/6/2023 của Bộ Công an thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
b) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, gắn kết giữa các lĩnh vực, nhiệm vụ, huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cải cách thủ tục hành chính; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 
 
c) Các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế của Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát theo quy định.
 
d) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, phấn đấu rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, thủ tục đầu tư, tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức của các đơn vị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

*Toàn văn Chương trình xem tại file đính kèm./.

File đính kèm
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website