Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 26/10/2022

28/10/2022

Tính đến ngày 26/10/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 195,746,631,146 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi mốt nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 22/9/2022

22/09/2022

Tính đến ngày 22/9/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 195,398,927,546 đồng (Một trăm chín mươi năm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 12/9/2022

09/09/2022

Tính đến ngày 12/9/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 195.015.950.507 đồng (Một trăm chín mươi năm tỷ, không trăm mười lăm triệu, chín tră năm mươi nghìn, năm trăm linh bảy đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 24/8/2022

25/08/2022

Tính đến ngày 17/8/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 194,766,412,707 đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm mười hai nghìn, bảy trăm linh bảy đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 17/8/2022

18/08/2022

Tính đến ngày 17/8/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 189,191,834,684 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn, sáu trăm tám mươi tư đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 09/8/2022

12/08/2022

Tính đến ngày 09/8/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 189,095,921,184 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm tám mươi tư đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 04/8/2022

05/08/2022

Tính đến ngày 04/8/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 188,068,883,484 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm tám mươi tư đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 28/7/2022

29/07/2022

Tính đến ngày 28/7/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 166,730,849,484 đồng (Một trăm sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi bốn đồng).

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 14/7/2022

14/07/2022

Tính đến ngày 14/7/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 157.253.203.830 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, tám trăm ba mươi đồng).

Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

07/07/2022

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2019, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo quy định của pháp luật.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website