Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Người gửi: Cử tri tỉnh Phú Thọ

Theo quy định của Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, điều kiện dự thi, số lần dự thi vào các trường nghiệp vụ công an của chiến sĩ nghĩa vụ được quy định: Công dân phục vụ có thời hạn trong ngành Công an nhân dân từ đủ 18 tháng được đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân tối đa 2 lần. Thực tế cho thấy thời gian phục vụ là như nhau nhưng số lần dự thi của mỗi chiến sĩ lại khác nhau do thời gian nhập ngũ (tháng 10 hoặc tháng 2) dẫn đến sự bất bình đẳng trong chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ. Đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh lại quy định này cho phù hợp.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 28145

Câu trả lời

Phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân là nghĩa vụ của công dân, chỉ những trường hợp rèn luyện, phấn đấu tốt thì mới được xem xét, giữ lại phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân. Theo quy định tại Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân thì thời gian phục vụ đối với công dân được tuyển vào phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân là 36 tháng. Chính vì vậy, việc quy định hạ sỹ quan phục vụ có thời hạn đủ 18 tháng (½ thời gian phục vụ tại ngũ) trở lên, tính đến ngày dự thi được xét thi tuyển vào các trường công an nhân dân và các trường thuộc Bộ Quốc phòng là cần thiết, hợp lý, đảm bảo phục vụ tối thiểu ½ thời gian theo quy định, đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực theo yêu cầu công tác của Bộ Công an. Mặt khác, sau khi hoàn thành phục vụ có thời hạn, chiến sĩ được dự thi thêm 01 lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ. Như vậy, tối thiểu 01 chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân được dự thi vào các trường đại học công an nhân dân từ 02 lần trở lên.

Người trả lời: Bộ Công an