Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc lập phương án PCCC và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Người gửi: Bùi Thị Hằng

 

Tôi thuê căn nhà có diện tích mặt bằng 110 m2 để kinh doanh, trong đó 40 m2 để trưng bày mẫu lốp xe, 70 m2 còn lại là sân để sửa chữa và thay lốp xe. Tôi đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy, tiêu lệnh và biển cấm lửa… Tôi muốn hỏi, cơ sở kinh doanh của tôi chỉ có 03 người thì có phải lập phương án phòng cháy và chữa cháy (PCCC) không? Và chúng tôi có cần phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo PCCC không?
 

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 5676

Câu trả lời

- Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 và Điểm 19 của Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Điểm b, c, Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ thì cơ sở kinh doanh, sửa chữa và thay lốp xe phải xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu số PC11 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an và phải được cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt.

- Cơ sở phải tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Căn cứ theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

Người trả lời: Bộ Công an