Hỏi đáp trực tuyến

Phương án PCCC đối với xí nghiệp chuyên xử lý nước thải

Người gửi: Nguyễn Anh Dũng

 

Xí nghiệp tôi là doanh nghiệp Nhà nước, chuyên xử lý nước thải, có diện tích mặt bằng 2.700 m2. Xí nghiệp tôi đã có phương án phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo mẫu PC16 BH tại Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an và được Công an thành phố Hà Nội ký đóng dấu vào tháng 4 năm 2006. Bộ Công an cho tôi hỏi, xí nghiệp tôi có phải làm lại phương án PCCC theo Thông tư mới số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an không?
 

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 4000

Câu trả lời

Căn cứ theo các quy định hiện hành của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an và Điều 19 Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, xí nghiệp thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu số PC11 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA và phải được cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt.

Người trả lời: Bộ Công an