Hỏi đáp trực tuyến

Về chế độ trợ cấp cho lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Bắc Cạn

Đề nghị Bộ Công an sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù cho lực lượng Công an xã theo quy định của Pháp lệnh Công an xã.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 21432

Câu trả lời

      Pháp lệnh Công an xã không quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho lực lượng Công an xã mà chỉ quy định chung các chế độ, chính sách đối với Công an xã (Điều 18 và điều 19). Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã được quy định tại  Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:
     - Chế độ lương, phụ cấp: Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế.
     - Chế độ thâm niên công tác và trợ cấp nghỉ việc: Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng; có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng. Phụ cấp thâm niên được chi trả hàng tháng cùng kỳ lương và dùng để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
      Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.
     - Chế độ bồi dưỡng cho Công an xã khi được cử di công tác, học tập, làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: Phó Trưởng Công an xã và Công an viên khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ như đối với công chức cấp xã.
     Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điền kiện đi, về hàng ngày thì được cơ quan đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.
     - Chế độ đối với Công an xã khi bị ốm đau hoặc bị tai nạn, bị thương, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ: Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên bị ốm đau trong thời gian công tác được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương, mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
     Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
     Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, trong khi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ hoặc trên đường đi làm nhiệm vụ, trên đường đi, về nơi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền thì được hưởng các chế độ như sau:
     + Được thanh toán chi phí y tế trong quá trình sơ cứu đến khi ổn định thương tật, xuất viện.
     + Sau khi điều trị, được Ủy ban nhân dân xã giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo quy định của pháp luật. Trường hợp người có tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện trợ cấp một lần hoặc hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần, mức trợ cấp do Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể.
     + Người bị tai nạn làm khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng, biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, học tập gặp nhiều khó khăn thì được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với người tàn tật.
     + Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu, nếu người bị chết có tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp người bị chết chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì người chịu trách nhiệm mai táng được nhận tiền mai táng bằng 8 tháng lương tối thiểu và gia đình của người đó được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương tối thiểu.
     + Kinh phí về các chế độ bị tai nạn do ngân sách địa phương chi trả. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội thì do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.
     Như vậy, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ đã quy định rất cụ thể về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã. Pháp lệnh Công an xã không quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho lực lượng Công an xã, do vậy Bộ Công an không ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù cho lực lượng Công an xã.

Người trả lời: Bộ Công an