Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô trong ngày 28/6/2024

17/06/2024
Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá trong ngày 28/6/2024.

 

*Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô xem tại file đính kèm./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website