Bộ Giao thông vận tải tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

29/03/2023
Lượt xem: 2378
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, chiều 28/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đại diện Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT…
 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Qua 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp ủy chính quyền các địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết hợp chặt chế phát triển GTVT với quốc phòng, an ninh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua đó, công tác quốc phòng, an ninh của Bộ GTVT đã từng bước đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã đạt được trong 10 năm qua. 

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương) nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trọng tâm là đề xuất các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc; thống nhất nhận thức nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có bảo vệ an ninh lĩnh vực GTVT, an ninh hàng không gắn với an ninh thể chế, an ninh con người trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện các chủ trương mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII sắp tới, trong đó cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành GTVT, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cũng như theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó cần tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng các tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao…

 

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí Đại tướng cũng đề nghị Bộ GTVT bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT bảo đảm đồng bộ, ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án giao thông trọng điểm, tạo mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, kết nối giữa các vùng miền, trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế, đồng bộ với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng biển, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại từng địa phương cũng như phạm vi toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố “thể trận lòng dân", phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực giao thông vận tải, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực thi nhiệm vụ. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các cấp và cán bộ làm công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ khai thác thời cơ, nguồn lực bên ngoài để thu hút đầu tư phát triển GTVT, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh…
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm.


Về các kiến nghị, đề xuất của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận để trao đổi với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết (Quân ủy Trung ương) giải quyết trong tổng thể chung tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 
 

Mộc Trà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website