Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9 và 22/9/2023

18/09/2023
Lượt xem: 3804
Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá vào ngày 21/9 và 22/9/2023.
Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9 và 22/9/2023​.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 22/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 22/9/2023.
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website