Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong Công an nhân dân

15/05/2024
Chiều ngày 15/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 và sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUCA ngày 06/4/2021 (Kế hoạch 26) của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI; Kế hoạch số 232/KH-BCA ngày 28/5/2021 (Kế hoạch 232) của Bộ Công an thực hiện Nghị quyết 14-NQ/ĐUCA ngày 10/8/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 10/CT-BCA ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới.
Các đại biểu dự buổi Lễ.


Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng KH&CN Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ KH&CN, Bộ Quốc phòng...; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...


Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về KH&CN, Bộ Công an đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, chương trình nhằm định hướng, chỉ đạo phát triển KH&CN phục vụ công tác công an. Trong đó, Bộ Công an xác định "Giải pháp trọng tâm "đột phá" về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an" là một trong 03 giải pháp trọng tâm "đột phá" trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND. 

Toàn cảnh Hội nghị.


Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, đồng hành của các ban, bộ, ngành, nhất là Bộ KH&CN, Hội đồng lý luận Trung ương, công tác KH&CN CAND ngày được phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Cụ thể, trên lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, các chuyên đề chiến lược đã tập trung vào những vấn đề mới, phức tạp trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng... Trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, đã tập trung nghiên cứu luận giải, đúc kết thành lý luận đối với những vấn đề mới thực tiễn đặt ra và xây dựng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, đối sách, biện pháp đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các giải pháp trong công tác xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ngoài ra, trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhiều vấn đề mới, phức tạp, công nghệ tiên tiến đã từng bước được luận giải, tiếp cận, làm chủ. Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong CAND đã thể hiện vai trò then chốt, phục vụ đắc lực các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Hệ thống hành lang pháp lý về KH&CN trong CAND ngày càng được hoàn thiện. Công tác kiểm tra, giám sát, cơ chế tư vấn, phản biện độc lập được tăng cường trong các hoạt động quản lý khoa học. 

Qua 3 năm thực hiện Kế hoạch 26 và Kế hoạch 232, hầu hết Công an các đơn vị, địa phương đã nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của nghiên cứu, phát triển KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trình độ KH&CN CAND đã được phát triển lên một tầm cao mới và toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Nhiều vấn đề mới, phức tạp, công nghệ tiên tiến đã từng bước được luận giải, tiếp cận, làm chủ. 

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an điều hành tham luận tại buổi Lễ.


Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong CAND ngày càng thể hiện vai trò then chốt, phục vụ đắc lực các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học nhất là đội ngũ có học hàm, học vị có chuyển biến về chất, gia tăng các hoạt động khoa học trong môi trường quốc tế; các tổ chức khoa học được củng cố, ngày càng phát huy vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ Công an.

Tổ chức, bộ máy chuyên trách làm công tác khoa học tiếp tục được quan tâm kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất, tạo điều kiện thúc đẩy công tác khoa học CAND phát triển. Bên cạnh đó, quan hệ phối hợp về công tác nghiên cứu khoa học giữa lực lượng CAND với các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận trong nước được tăng cường. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học giữa lực lượng CAND với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, nhất là các nước có quan hệ truyền thống được mở rộng, tăng cường và đạt hiệu quả hơn, đồng thời bảo đảm yêu cầu của công tác đối ngoại.

Tại buổi Lễ, dưới sự điều hành tham luận của Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa của những thành tựu đã đạt được trên lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong CAND thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc trong nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trong CAND… 

Các đại biểu tham luận tại buổi Lễ.


Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của các tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN CAND trong thời gian qua.

Thời gian tới, để công tác KH&CN trong CAND ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của KH&CN trong tình hình hiện nay. Cần xác định việc phát huy vai trò công tác này là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng, chiến lược không thể thiếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. 

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an theo dõi, thống kê, thông báo đến các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm thực hiện các nhóm nhiệm vụ trong thực hiện Kế hoạch 26 và Kế hoạch 232, hàng quý tập hợp báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ thực hiện, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Chú trọng xây dựng các tổ chức KH&CN trong CAND, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng chuyên trách mạnh; xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ, có năng lực tiếp nhận, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm từ nghiên cứu KH&CN phục vụ công tác công an, thay thế sản phẩm nhập ngoại. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.


Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN có phẩm chất và năng lực, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên tâm huyết, chất lượng cao phù hợp với đặc thù của Ngành; đề xuất cơ chế đột phá để khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và phát huy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, nhân lực KH&CN phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước...

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website