Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Hà Giang

Pháp lệnh Công an xã được ban hành ngày 21/11/2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã có quy định: Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1 % lương và phụ cấp hiện hưởng; đối với Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ này, đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ, ngành hướng dẫn để tổ chức thực hiện tránh thiệt thòi cho cán bộ.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 10273

Câu trả lời

Pháp lệnh Công an xã được ban hành ngày 21/11/2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã đến nay đã triển khai thi hành được 04 năm, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện thì có những quy định đến nay vẫn chưa thực hiện được, nhất là các quy định về chế độ, chính sách như: phụ cấp thâm niên, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thương binh, liệt sĩ, suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên… Về vấn đề cử tri đề nghị, hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu để tập hợp đề xuất, báo cáo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công an để hướng dẫn Công an các địa phương tổ chức thực hiện các vấn đề nêu trên được thống nhất, đồng bộ, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho lực lượng Công an xã.

Người trả lời: Bộ Công an