Hỏi đáp trực tuyến

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như thế nào thì bị coi là cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân?

Người gửi: Nguyễn Chiến

Tôi muốn hỏi Bộ Công an, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như thế nào thì bị coi là cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân?

Ngày hỏi: 18/03/2022 Lượt xem: 2346

Câu trả lời

Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo bị coi là cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tổ chức, cá nhân sử dụng các yếu tố liên quan đến tôn giáo để tác động, chi phối, làm cho một người nào đó không thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam được quy định đầy đủ trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác (bao gồm các quyền về chính trị, dân sự; quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội; các nghĩa vụ cơ bản của công dân). Hành vi cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả tác hại của hành vi trên cơ sở quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người trả lời: Bộ Công an