Hỏi đáp trực tuyến

Phương án phòng cháy và chữa cháy hiện hành

Người gửi: Minh Thanh

 

Công trình khách sạn, nhà nghỉ của tôi cao từ 05 tầng trở lên đã xây dựng cách đây 10 năm, 15 năm và được cấp đủ điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo quy định cũ. Tuy nhiên, những công trình khách sạn, nhà nghỉ đó đã không còn phù hợp theo tiêu chuẩn về PCCC hiện hành. Vì vậy, Bộ Công an hướng dẫn giúp tôi phương án giải quyết cho những công trình trên theo quy định của pháp luật hiện nay?
 

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 5630

Câu trả lời

- Căn cứ Điểm 9 Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, công trình khách sạn, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Mặc dù, cơ sở đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định cũ, tuy nhiên trong quá trình hoạt động cơ sở phải tổ chức thực hiện và duy trì việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Điều 8 Luật PCCC năm 2001 và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 đã quy định rõ về ban hành và áp dụng tiêu chuẩn về PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về PCCC. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động có liên quan đến PCCC phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam về PCCC, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam về PCCC, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC là bắt buộc kể từ ngày các tiêu chuẩn, quy chuẩn này có hiệu lực áp dụng.

Người trả lời: Bộ Công an