Hỏi đáp trực tuyến

Về hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2009/NĐ-CP

Người gửi: Cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ- CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5816

Câu trả lời

    Nghị định số 72/2009/NĐ- CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
     Thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Công an đã tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 72 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và dự kiến trong Quý III năm 2010 sẽ ban hành Thông tư để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72 của Chính phủ.

Người trả lời: Bộ Công an