Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong việc phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Xuân Tùng

Bộ Công an cho tôi hỏi trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong việc phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?

Ngày hỏi: 05/12/2022 - Lượt xem: 7866

Câu trả lời

Căn cứ Điều 6, Luật phòng chống Ma túy quy định về trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc phòng, chống ma túy như sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
Người trả lời: Bộ Công an