Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng nơi có người nghiện ma túy cư trú được quy định như thế nào?

Người gửi: Trần Đức Vũ

Tôi muốn hỏi Bộ Công an về trách nhiệm của gia đình và cộng đồng nơi có người nghiện ma túy cư trú được quy định như thế nào?

Ngày hỏi: 12/12/2022 - Lượt xem: 3594

Câu trả lời

Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú được quy định cụ thể tại Điều 42 Luật Phòng, chống ma túy như sau: 

1. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:
a) Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng;
b) Phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

2. Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú có trách nhiệm sau đây:
a) Động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy;
b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

 

Người trả lời: Bộ Công an