Hỏi đáp trực tuyến

Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân

Người gửi: Cử tri tỉnh Đồng Nai

Cử tri kiến nghị, theo quy định về độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi (công dân đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân). Gần đây, Nhà nước triển khai cấp thẻ Căn cước công dân trên toàn quốc, có nhiều trường hợp khi được cấp thẻ chỉ còn khoảng 3, 4 năm là đến tuổi phải đổi thẻ. Đề nghị Bộ Công an cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp đối với các trường hợp trên, để không phải đổi thẻ Căn cước công dân khi đến tuổi phải đổi thẻ theo quy định.

Ngày hỏi: 28/03/2022 Lượt xem: 8342

Câu trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân năm 2014 “Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi”. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Việc quy định độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi bởi khi đến các độ tuổi nói trên con người do nhiều yếu tố tác động có thể dẫn đến những thay đổi về các đặc điểm nhận dạng cần được ghi nhận, bổ sung để thẻ Căn cước công dân đảm bảo chính xác. 

Người trả lời: Bộ Công an