Hỏi đáp trực tuyến

Liên quan danh mục các công trình quan trọng về an ninh quốc gia

Người gửi: Cử tri tỉnh Phú Thọ

Để thống nhất trong cả nước về việc quy định các công trình quan trọng quốc gia phục vụ cho công tác tố tụng, xét xử, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và thống nhất ban hành danh mục các công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà không giao việc này cho cấp tỉnh.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 12176

Câu trả lời

     Theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007, Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và Thông tư số 72/2009/TT-BCA ngày 18/12/2009 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đưa công trình thuộc thẩm quyền quản lý của mình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gửi Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng (đối với các công trình do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý) để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (như vậy cấp tỉnh không có thẩm quyền ban hành danh mục các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, chỉ có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất). Nếu thực hiện đúng các quy định nêu trên thì sẽ đảm bảo tính thống nhất của các danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Người trả lời: Bộ Công an